Aktuella företag

SHT Smart High-Tech AB

SHT

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. 

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen. 

SHT Smart High-Tech AB noterades på Spotlight Stock Market den 18 november 2021

Thinc Jetty Collective AB

Nowa Kommunikation AB förvärvade i augusti 2021 det på Spotlight Stock Market noterade bolaget Jetty AB. I och med förvärvet krävdes en återlistningsprocess för att aktien skulle tas upp till handel på Spotlights huvudlista, efter att aktien flyttats ner till observationslistan i och med förvärvet.

Thinc Jetty Collective riktar sig till kunder med behov av sammanhållen kommunikation, med svårlösta problem och med få personer i beställarledet; i huvudsak med huvud-, eller regionkontor i Norden. Ingången till kund är antingen via koncernens huvudvarumärke, som ett slags ramavtal, eller via respektive specialistbolag där frågan breddas och lyfts upp. Båda delar: koncernvarumärke och specialistbolagens egna identiteter behövs, i symbios för att skapa den unikitet som präglar koncernen: stabilitet, trygghet problemlösande, kreativitet och entreprenörskap.

Handeln i Thinc Jetty Collective återupptogs på huvudlistan den 15 oktober 2021.

Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeri AB genomförde under augusti/september 2021 en företrädesemission om 4 MSEK, där ytterligare kapital kan tillkomma genom vederlagsfri teckningsoption med lösen våren 2022.

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri säljer färskmjölk i Bohuslän och Dalsland, men har därutöver bland annat rikstäckande distribution av grillost i hela Sverige.

Den 7 september 2021 avslutades emissionen som tecknats till 151 procent.

Är du intresserad av kommande nyemissioner, nyhetsbrev och event?
Fyll i nedan så sänder vi dig löpande information​